close
تبلیغات در اینترنت
پستهای سازمانی،شرایط احراز و تجزیه و تحلیل آنها

امروز و ساعت دقیقه می باشد.

جستجوگر پیشرفته سایتپستهای سازمانی،شرایط احراز و تجزیه و تحلیل آنها

شرح وظایف پست سازمانی مجموع وظایف و مسئولیتهای عملی یک شغل است که از طریق آن ماهیت و ویژگیهای اساسی هر یک از مشاغل مشخص و مورد تصریح قرار می گیرد

دانلود پستهای سازمانی،شرایط احراز و تجزیه و تحلیل آنها

پستهای سازمانی
مدیریت منابع انسانی
تجزیه و تحلیل مشاغل
طراحی ساختار سازمانی
دانلود پایان نامه رشته مدیریت
پستهای سازمانی،شرایط احراز و تجزیه و تحلیل آنها
تجزیه و تحلیل مشاغل واحدهای دانشگاه
دانلود پایان نامه مدیریت
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 265 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 176

دانلود پایان نامه رشته مدیریت

پستهای سازمانی،شرایط احراز و تجزیه و تحلیل آنها

(مطالعه موردی:حوزه ها و واحدهای دانشگاه)
 
 
 
مقدمه
مبنای علمی و تخصصی طرح تجزیه و تحلیل مشاغل براساس Job  Analysis System طراحی و تدوین گردیده است . در ترمینولوژی مدیریت منابع انسانی ، تجزیه و تحلیل شغل از پایه های بنیادین مدیریت منابع انسانی به شمار می آید . یعنی هر فعالیتی که در سازمان انجام می گیرد باید مبتنی بر تجزیه و تحلیل شغل باشد . براساس این سیستم تجزیه و تحلیل شغل « به فرآیند تلاش و کاوش سیستماتیک به منظور شناسائی وظایف ، مسئولیتها ، تکالیف ، اختیارات ، ارتباطات ، شرایط محیطی ، جسمانی ، تجربیات ، شرایط احراز و شرح وظایف یک شغل» اطلاق می گردد . به این ترتیب شالوده یک سازمان از مجموعه وظایف ، مسئولیتها و اختیاراتی تشکیل می گردد که بوسیله اعضاء آن انجام می گیرد . بدیهی است که این وظایف و مسئولیتها باید متناسب با یکدیگر و دارای هماهنگی با هم بوده و در جهت نیل به اهداف سازمان باشد . 
 
با بهره گیری از این سیستم مشخص می شود که هر شغل چه وظایف ، مسئولیتها و اختیاراتی داشته و برای احراز آن کدام مدارک تحصیلی و یا تجربه عملی ضروری است و کدامین مهارت ها ، تکنیک ها ، دانش ها و توانائی هایی مورد نیاز است . بنابراین براساس یک روش علمی و کاملاً تخصصی کلیه جزئیات و ابعاد یک شغل ارزیابی و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و به این ترتیب شناسنامه کامل و جامعی از یک شغل بدست می آید . شرح شغل توصیف و بیان سیستماتیک وظایف ، مسئولیتها ، تکالیف ، ارتباطات و اختیارات یک شغل است به طوری که فهرستی مکتوب ، دقیق ، جامع و واقع بینانه از کیفیت وظایف و مسئولیتهای یک شغل را به دست می دهد به این ترتیب شرح شغل جامع ترین و کامل ترین شناسنامه یک شغل تلقی می گردد . 
 
شرایط احراز به حداقل شرایط و خصوصیات تحصیلی ، تجربی و فردی اطلاق می گردد که برای تصـدی و انجـام آن شغل مورد نیـاز می باشد . بنابراین مجموعه اطلاعـاتی است که از تجزیـه و تحلیل شرح شغل بدست می آید و در واقع بیان شرایطی است که از طریق آن فرد بتواند شغل را به نحواحسن و منطبق با استانداردهای مورد عمل انجام دهد . 
 
شرح وظایف پست سازمانی مجموع وظایف و مسئولیتهای عملی یک شغل است که از طریق آن ماهیت و ویژگیهای اساسی هر یک از مشاغل مشخص و مورد تصریح قرار می گیرد و شرح وظایف واحد سازمانی به مجموعه وظایف و مسئولیتهای رسمی و مصوب یک واحد اطلاق می شود که از تجمیع وظایف و مسئولیتهای پستهای سازمانی آن واحد تشکیل و موید رسالت و اهداف اصلی آن واحد می باشد .به این ترتیب مجموعه حاضر که مشتمل بر شرح شغل ، شرایط احراز ، شرح وظایف پستهای سازمانی است . تلاش علمی و سیستماتیکی است که برای تجزیه و تحلیل مشاغل حوزه ها و واحدهای دانشگاه از طریق انجام مصاحبه حضوری و مستقیم با مدیران ، روسای ادارات ، کارشناسان و کارکنان شاغل در واحدهای تابعه دانشگاه صورت پذیرفته است .
 
 
 
کلمات کلیدی:

پستهای سازمانی

مدیریت منابع انسانی

تجزیه و تحلیل مشاغل

طراحی ساختار سازمانی

 
 
 
 
فهرست مطالب
مقدمـــــه3

فصــل اول  : مبانــی علمـــی6

بخـش اول : مدیـریت علمـی7
تاریـخ مدیـریت علمـی7
مکـتب مدیـریت علمـی8
فلسفـه مدیـریت علمـی9
تعـریف مدیـریت علمـی9
بنیانگـذاران مدیـریت علمـی9
6- طرفـداران مدیـریت علمـی11
7- اصـول مدیـریت علمـی11
8- مکانیسـم های مدیـریت علمـی11
9- عناصـر پنجگانـه مدیـریت علمـی13
بخـش دوم : مهندسـی مشاغـل16
الف ) معمــاری سازمــان16
ج ) مهندســی سیستــم22
د ) مهندســی شغـــل24
شغل ها را می توان در دو جهت و راستا مهندسی كرد:24
 

فصــل دوم   : مبانـی فنـی و تخصصـی32

   بخش اول : مبانی تجزیه و تحلیل مشاغل32
1- تعریف تجزیه و تحلیل شغل33
2- تجزیه شغل یا کار شکافی33
3- مفهوم تجزیه و تحلیل شغل33
4- بایسته های تجزیه و تحلیل شغل34
5- اهمیت تجزیه و تحلیل شغل35
6- هدف تجزیه و تحلیل شغل35
7- سئوالات اساسی در تجزیه و تحلیل شغل35
9- ارکان اصلی تجزیه و تحلیل شغل37
بخـش دوم : روش هـای طراحـی شغـل41
1- روش مدیریت علمی41
2- روش انگیزشی41
3- روش سیستمی42
4- روش مبتنی بر ویژگیهای عامل انسانی43
بخش سـوم : روش های اجرائـی تجزیـه و تحلیـل شغـل44
به منظور جمعآوری اطلاعات برای انجام تجزیه و تحلیل شغل از روشهای زیر استفاده میشود :44
بخش چهـارم : ارزیابـی روش ها و کاربـردهای اجرائـی49
1- مناسبترین روش تجزیه و تحلیل شغل49
2- کاربرد تجزیه و تحلیل شغل49
فواید تجزیه و تحلیل شغل50
 در رابطه با نیازهای سازمانی51
 

فصــل سـوم    : طراحـی ساختـار سازمانـی52

بخــش اول :  ساختـار سازمانـی53
1- نمودار سازمانی53
2- سطح سازمانی53
3- واحد سازمانی54
4- واحد تابعه55
بخــش دوم :  سطـوح سازمانــی56
* عناوین سطوح سازمانی56
الف ) سطح اول سازمانی56
ب ) سطح دوم سازمانی58
ج ) سطح سوم سازمانی59
د ) سطح چهارم سازمانی62
بخـش سـوم :  پست هـای سازمانـی65
پست ثابت سازمانی65
بخـش چهـارم : اركـان و حـوزه های اصلـی دانشـگاه70
 

فصــل چهــارم   : طراحـی مشاغـل سازمانـی78

بخـش اول : تنــوع مشاغـل سازمانـی79
بخــش دوم : تنــوع رستــه های شغلــی86
عناوین رستههای شغلی اداری و استخدامی کشور به قرار ذیل میباشد :86
بخـش سـوم :  طبقه بنــدی مشاغــل89
 

فصــل پنجــم   : سازماندهــی پــروژه96

بخـش اول : طراحـی و تصویب پـروژه97
الف ) طرح ایده و منبع اصلی پروژه97
ب ) خصوصیات و ویژگیهای بارز پروژه97
ج ) مراحــل تصویب پـــروژه99
د ) واحدهای مسئول تجزیه و تحلیل مشاغل101
هـ ) تیم تجزیه و تحلیل مشاغل103
بخش دوم : پیش نیازهای آموزشـی ، پژوهشـی و تخصصـی106
الف ) برنامه بازدید از مراکز علمی و پژوهشی106
ب) گذراندن دوره های آموزشی و تخصصی107
بخـش ســوم : مستنـدات پــروژه110
الف ) اسناد و مدارک پروژه110
ب ) طرح های تحقیقاتی114
بخش چهارم : روش های اجرائی ، تقسیمات و محصولات119
ب ) تقسیم بندی مندرجات پروژه123
ج ) محصــولات پـــروژه125
بخش پنجم : مجریــان و متولیــان تجزیـه و تحلیل مشاغـل128
الف ) متصدیان اجرائی تجزیه و تحلیل مشاغل128
ب ) کارشناسان تجزیه و تحلیل مشاغل128
ج ) تجزیه و تحلیل گران شغل132
د) صاحبان اصلی فرآیندهای شغلی134
هـ ) سرپرستان و مدیران مشاغل135
بخش ششم : طراحـی پرسشنامه ها ، فـرم ها ، جداول و دفاتر پـروژه137
الف ) طراحی پرسشنامه ها137
ب ) طراحی فرم های اصلی تجزیه و تحلیل مشاغل139
ج ) طراحی جداول و برنامه ها141
د ) طراحی دفاتر و فرم های دبیرخانه ای142
بخش هفتم : شـرح مندرجات فـرم های تجزیـه و تحلیل شغـل144
بخش هشتـم : نتایـج و کاربردهای تجزیـه و تحلیـل مشاغل153
 

فصــل ششــم   : ترجمه مفاهیم و اصطلاحات کلیدی160

تعاریف161
هدف تجزیه و تحلیل شغل162
What Aspects of a Job Are Analyzed?163
چه جنبه هایی از یک شغل مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد ؟163
 بازبینی عملکرد165
Methods of Job Analysis167
 روش های تجزیه و تحلیل شغل167
روش متداول تجزیه و تحلیل شغل :169
منابع176
 
 
 
 
 

دانلود پستهای سازمانی،شرایط احراز و تجزیه و تحلیل آنها

یکشنبه 29 فروردين 1395 ساعت: 19:58
مطالب تصادفی
مطالب مرتبط
بخش نظرات این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی


تبلیغات

آمار


آمار کاربران آمار کاربران
افراد آنلاین افراد آنلاین : 3

آمار بازدیدآمار بازدید
بازدید امروز بازدید امروز : 618
بازدید دیروز بازدید دیروز : 1,339
بازدید هفته بازدید هفته : 1,957
بازدید ماه بازدید ماه : 30,945
بازدید سال بازدید سال : 210,127
بازدید کلی بازدید کلی : 1,293,570

اطلاعات شما اطلاعات شما
آِ ی پیآِ ی پی : 54.156.76.187
مرورگر مرورگر :
سیستم عامل سیستم عامل :

ورود کاربران

نام کاربری :
رمز عبور :

رمز عبور را فراموش کردم ؟

عضويت سريع

نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد

خبرنامه

براي اطلاع از آپيدت شدن سایت در خبرنامه سایت عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود